Tag: อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ  ผู้เฝ้าระวังไฟ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ  

ผู้เฝ้าระวังไฟ บุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก หลายๆ คนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่าสถานประกอบกิจการต่างๆ มีบุคคลเหล่านี้อยู่ด้วย บทความนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่า ผู้เฝ้าระวังไฟคือใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร นอกจากนั้นเราจะพามาดูความสำคัญของการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟด้วย เชื่อว่าเป็นแนวทาง เป็นความรู้ใหม่และมีประโยชน์ต่อใครหลายๆ คน   ผู้เฝ้าระวังไฟ คือใคร   ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก มีหน้าที่วางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในขณะทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น งานที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ความร้อน ฯลฯ ดังนั้น ผู้เฝ้าระวังไฟจำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการเฝ้าระวังไฟ รวมถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อโต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล